PRAVILA PROGRAMA „Sport&Bonus“ 

Sport Vision d.o.o. Milentija Popovića 5v, Beograd, Srbija je pokretač programa „sport&bonus“(u daljem tekstu: program), izdavač „sport&bonus“ kartice (u daljem tekstu: kartica) i rukovalac baze podataka o ličnosti za sve registrovane korisnike programa.


Korisnik programa kartice može postati svaka osoba starija od 18 godina sa prebivalištem u Republici Srbiji koja fizički ili preko svog mobilnog telefona ispuni pristupnu izjavu na jednom od prodajnih mesta koja su uključena u program ili koja preko internet stranice https://www.sportandbonus.com/rs/ elektronskim putem popuni Zahtev za učlanjenje u sport&bonus program. Potpisom pristupne izjave, davanjem saglasnosti preko svog mobilnog telefona ili slanjem Zahteva za učlanjenje pojedinac potvrđuje da je saglasan sa svim pravilima programa i da je upoznat sa politikom privatnosti programa. 


Svi obavezni podaci na pristupnoj izjavi ili Zahtevu za učlanjenje moraju biti popunjeni i pojedinac odgovara za istinitost i tačnost svih navedenih podataka na svim obrascima povezanim sa upotrebom kartice.

Partneri programa su sva pravna lica koja sa Sport Vision d.o.o. Beograd potpišu ugovor o zajedničkoj promociji „sport&bonus“ programa.

 
Sport Vision d.o.o. Beograd zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa. O svakoj izmeni pravila kao i promeni partnera programa, Sport Vision d.o.o. Beograd će korisnika programa obavestiti na odgovarajući način. Aktuelna pravila programa i spisak partnera programa su dostupni na internet adresi www.sportandbonus.com. Ako korisnik programa upotrebljava karticu nakon objavljenih promena, znači da je sa njima saglasan. 


Osnovna kartica nije prenosiva na drugo lice i može je koristiti isključivo registrovani korisnik programa čiji je potpis na pristupnoj izjavi ili koji je dao saglasnost preko svog mobilnog telefona prilikom učlanjenja. Fizičko lice se može samo jednom registrovati u program i imati samo jednu osnovnu karticu. Sport Vision d.o.o. Beograd i partneri programa zadržavaju pravo da u svakom trenutku provere identitet donosioca kartice. Spisak aktuelnih partnera kao i lista odabranih prodajnih mesta na kojima važi program, način registracije, sakupljanje bodova i benefiti programa se mogu proveriti na www.sportandbonus.com ili na nekom od prodajnih mesta partnera programa.

 


Da bi dobio bodove ili iskoristio neku od pogodnosti programa korisnik programa je dužan da pre plaćanja pokaže karticu osoblju Sport Vision d.o.o. Beograd ili partnera programa kod koga se obavlja transakcija. Naknadno upisivanje bodova nije moguće. Sport Vision d.o.o. Beograd zadržava pravo da dodeljuje, menja i poništi benefite programa po vlastitoj proceni. Nakon svake kupovine u radnjama partnera programa član osvaja 1 bod na svakih potrošenih 100 dinara. Bodovi se sakupljaju tokom jednog obračunskog perioda i po isteku istog se poništavaju. Obračunski periodi su od 1. marta do 31. avgusta i od 1. septembra do 28. (29.) februara. Bodovi osvojeni prilikom online kupovine dodaju se na koirsnički nalog 20 kalendarskih dana od dana porudžbine. U zavisnosti od potrošnje u jednom obračunskom periodu korisnik dobija mega bonus tj. popust na narednu kupovinu uz sport&bonus karticu u iznosima: 1000, 1500, 2000, 3000 ili 5000 dinara, koji može iskoristiti na početku narednog obračunskog perioda. Ukoliko je korisnik u jednom obračunskom periodu sakupio 120-249 bodova, dobija popust na naredni račun u iznosu od 1000 dinara. Ukoliko je korisnik sakupio 250-499 bodova, dobija popust u iznosu od 1500 dinara. Ukoliko je korisnik sakupio 500-899 bodova, dobija popust u iznosu od 2000 dinara. Ukoliko je korisnik sakupio 900-1499 bodova, dobija popust u iznosu od 3000 dinara. Ukoliko je korisnik sakupio preko 1500 bodova, dobija popust u iznosu od 5000 dinara. Npr. član koji je sakupio 120 bodova dobija popust u vrednosti 1000 dinara. Ako iznos njegovog računa na početku narednog obračunskog perioda bude recimo 3500 din, umanjiće se za 1000 din i iznosiće 2500 din. Rok za korišćenje mega bonusa je 2 meseca (do 31.oktobra, odnosno 30. aprila). Bonus se dodeljuje korisniku po završetku obračunskog perioda nakon obrade podataka o kupovini koja traje najvise 5 dana, a članovi programa će biti informisani o iznosu osvojenog mega bonusa.U slučaju pekoračenja ovog vremenskog roka, bonusni bilans se otpisuje u korist Sport Vision d.o.o. Beograd. Ukoliko je korisnik programa sakupio više od 2000 bodova, može dobiti i druge prodajne podsticaje. Bodovi osvojeni prilikom jedne kupovine se poništavaju na kraju šestomesečnog obračunskog perioda. Benefite (Prodajne podsticaje) programa nije moguće kombinovati sa drugim benefitima koji važe u prodajnim objektima Sport Vision d.o.o. Beograd i partnera programa. 


U slučaju ukidanja programa svi do tada skupljeni dinari popusta moći će da se iskoriste u roku od 30 dana od objave o ukidanju programa. Bodovi na kartici se ne mogu zameniti za gotovinu. Korisnik programa može imati i sledeće pogodnosti: Sniženo uz sport&bonus karticu“ – proizvodi čija je cena snižena uz sport&bonus karticu, „Poklon uz sport&bonus karticu“- proizvodi uz koje se dobijaju vidno naznačeni pokloni. U slučaju kupovine pomoću poklon kartice, vaučera ili e vaučera ili u slučaju plaćanja robe preko računa ne mogu se ostvarivati pogodnosti programa. 


U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik programa je obavezan da karticu blokira preko svog online korisničkog naloga ili da nestanak kartice prijavi na besplatni Call centar u roku od 24h od trenutka otuđenja kartice, nakon čega će kartica biti blokirana, kako bi se sprečila zloupotreba. Ukoliko korisnik programa ima sakupljene bodove na nestaloj kartici, Sport Vision d.o.o. Beograd će sakupljene bodove sa nestale kartice preneti na novu karticu na zahtev korisnika programa. Ukoliko korisnik programa ne prijavi gubitak kartice, Sport Vision d.o.o. Beograd nije odgovoran za eventualnu zloupotrebu i gubitak bodova.


Korisnik programa ima pravo da u svakom trenutku preko svog online korisničkog naloga izmeni podatke koje je prethodno dostavio Sport Vision d.o.o. Beograd i otkaže članstvo u programu. Korisnik programa takođe ima pravo da pozivom na besplatni Call centar otkaže korišćenje kartice, uz povrat kartice izdavaču. Važenje kartice prestaje od trenutka kada Sport Vision d.o.o. Beograd primi obaveštenje o otkazu i vraćanju kartice i dužan je da podatke o korisniku programa izbriše iz baze podataka. Sport Vision d.o.o. Beograd može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz programa bilo kog korisnika programa. Sport Vision d.o.o. Beograd je dužan da korisnika programa obavesti o isključenju, ali nije obavezan da obrazloži svoju odluku korisniku programa. Ukoliko korisnik programa iz tehničkih razloga ne može da realizuje svoj benefit može se obratiti besplatnom Call centru 0800 003330. Svako neovlašćeno kopiranje, umnožavanje ili zloupotreba kartice biće sankcionisana u skladu sa zakonskim propisima. 


Partner programa: Sport time Balkans d.o.o. Beograd.

 

POLITIKA PRIVATNOSTI


Podaci o ličnosti korisnika „Sport&Bonus“ programa


Ako ste se učlanili odnosno pristupili našem loyalty programu koji pruža različite benefite kupcima koji kupovinu obavljaju u našim prodavnicama ili vrše online kupovinu takvo učlanjenje je dobrovoljno. Tom prilikom obrađujemo identifikacione podatke koje ste nam Vi dali a koji su potrebni za pristup i realizaciju „Sport&Bonus“ ili drugog loyalty programa. Ti podaci obuhvataju ime i prezime, e-mail adresu i broj telefona. 

 

Pravni osnov za obradu podataka se zasniva na vašem pristanku u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U tom slučaju, imate pravo da opozovete vašu saglasnost u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.


Podaci korisnika programa navedeni u aplikacionoj formi (pristupnoj izjavi ili zahtevu) kao i podaci o obavljenim kupovinama korisnika programa će biti redovno analizirani, a Sport Vision d.o.o. Beograd će ih upotrebiti za segmentaciju, pripremu prilagođenih/individualnih ponuda, proučavanje potrošačkih navika, anketiranje, dodeljivanje dodatnih benefita i direktan marketing. 

 

Isto tako, podaci za kontakt korisnika programa mogu biti upotrebljeni i za slanje promotivnih ponuda i drugih obaveštenja korisnicima programa putem sms-a, poštanske pošiljke, mail-a i ostalih elektronskih servisa i to samo onim korisnicima programa koji nisu naveli da ne žele da primaju te informacije. Slanje ponuda i drugih obaveštenja će vršiti Sport Vision d.o.o. Beograd.

 

Pravni osnov za obradu podataka se zasniva na vašem pristanku u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U tom slučaju, imate pravo da opozovete vašu saglasnost u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

 

Sport Vision d.o.o. Beograd se obavezuje da će prikupljene lične podatke osigurati, upotrebljavati, obrađivati i čuvati u skladu sa Pravilima Sport Vision i odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS, a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi ili podnošenjem i kompletiranjem zahteva za učlanjenje u sport&bonus program preko mobilnog telefona i svoj pristanak može u svakom trenutku opozvati.


Kao korisnik programa imate pravo da pozivom na besplatni Call centar ili slanjem e-mail (kontakti navedeni na sajtu https://www.sportandbonus.com/rs/) u bilo kom trenutku otkažete korišćenje „Sport&Bonus“ kartice, uz povrat kartice Sport Vision kao izdavaču. Važenje kartice prestaje od trenutka kada Sport Vision primi obaveštenje o otkazu i „Sport&Bonus“ karticu i dužan je da bez odlaganja podatke o korisniku programa izbriše iz baze podataka. 


Ostali podaci o ličnosti koje ste nam Vi dali:


Takođe, obrađujemo i one lične podatke koje ste nam Vi dali prilikom ostvarenja inicijalnog kontakta, prilikom kasnije komunikacije (npr. kroz telefonski poziv, e-poštu itd.), kao i prilikom posete internet stranici, a koji podaci mogu uključivati Vaše identifikacione podatke (ime i prezime), Vaše komunikacijske podatke (kontakt telefon, e-mail, adresa...) ali eventualno i druge podatke koje nam dostavite.

Vaše podatke obrađujemo u onom obimu koji je potreban odnosno u skladu sa utvrđenom svrhom, a kako bismo odgovorili na vaš upit. Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Naš i istovremeno vaš (legitimni) interes za ovakvu obradu podataka proizilazi iz potrebe da odgovorimo na vaša pitanja, ukoliko je neophodno da rešimo postojeće probleme i kako bi time obezbedili vaše zadovoljstvo kao našeg kupca ili kao korisnika naše internet stranice ili loyalty programa.


Ko ima pristup Vašim podacima:

 

Vaše lične podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo u skladu sa važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

Unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo one organizacione jedinice, odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni. Vaše lične podatke ćemo obrađivati mi sami dok treća lica imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka samo u niže opisanim situacijama.

Pristup Vašim podacima mogu imati naši pouzdani partneri odnosno pravna lica sa kojima poslovno sarađujemo i koja nam pomažu u redovnom poslovanju uključujući i ,,Partnere sport&bonus programa,, koji je sa nama potpisao ugovor o zajedničkoj promociji „sport&bonus“ programa  te shodno tome isti mogu prikupljati odnosno obrađivati Vaše podataka u ime i za račun Sport Vision d.o.o. Beograd. Pored toga to mogu biti i lica koja razvijaju i održavaju IT rešenja i platforme, servere, sajt, agencije za personalizovanje loyaliti i drugih kartica, kao i agencije koje nam pružaju usluge salnja sms i viber poruka i sl.

Ovi pružaoci usluga su u skladu sa zaključenim ugovorima u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo opredelili uz obavezu da adekvatno zaštite vaše podatke i da ih drže u tajnosti.

Lični podaci korisnika programa i podaci o kupovinama čuvaju se u centralnoj bazi kompanije Sport Vision d.o.o. Beograd u sedištu privrednog društva, a elektronski podaci se čuvaju na serveru hosting providera Hetzner u Nemačkoj kao zemlji koja obezbeđuje adekvatan nivo zaštite u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije. Pristup je dozvoljen samo ograničenom broju lica odnosno ovlašćenim osobama isključivo za održavanje funkcionalnosti servera.


Zaštita Vaših ličnih podataka:

 

Zaštita Vaših ličnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mera zaštite koje sprovodimo su sledeće:

 • Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;
 • Primena savremenih metoda zaštite i kontrole pristupa izvorima podataka koji sadrže lične podatke;
 • Ograničenje pristupa osetljivim podacima kao i ograničenje korisničkih naloga koji mogu imati pristup određenim podacima, uvodeći sistem rola i autorizacija koje će da obezbede da samo određeni zaposleni rukovaoci kojima je neophodan pristup podacima za obavljanje radnih zadataka mogu da imaju uvid i vrše obradu odgovarajućih podataka;
 • Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gde se Vaši podaci čuvaju) koji se koriste za obradu ličnih podataka.

 

Svrha sprovođenja navedenih mera je sprečavanje rizika od uništenja, gubitka, izmene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Vašim ličnim podacima.

Takođe, korišćenje odgovarajućih mera zaštite, u odnosu na Vaše lične podatke, tražimo i od trećih osoba koje imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka.


U kom periodu čuvamo Vaše lične podatke:

 

Podaci o ličnosti se čuvaju onoliko vremena koliko je potrebno za obezbeđivanje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, i to:

 • podatke koje obrađuje na osnovu legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji legitimni interes, i brišemo ih u periodu od 2 godine od prestanka legitimnog interesa;
 • podatke koje obrađuje na osnovu saglasnosti, čuvamo sve dok ima saglasnost, a u slučaju povlačenja saglasnosti, iste brišemo u najkraćem razumnom roku;
 • podaci dostavljeni prilikom postavljana nekog upita/pitanja preko internet stranice, ili putem e-maila ili telefona, brišu se ili anonimizuju najkasnije u roku od godinu dana nakon davanja konačnog odgovora.

Gore navedena razdoblja čuvanja Vaših ličnih podataka, definišemo vodeći se sledećim kriterijumima: a) period u kojem su nam potrebni Vaši lični podaci kako bismo Vam mogli pružati naše usluge; b) postoji li zakonska, ugovorna ili slična obaveza čuvanja Vaših ličnih podataka.


Koji propisi se primenjuju:


Zaštitu Vaših ličnih podataka reguliše Zakon o Zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br.87/2018)..


Vaša prava:

 

Ako se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, imamo pravo proveriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite ličnih podataka.

Vaša prava ostvarujete besplatno. Izuzetno, ako je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran (npr. tražite lične podatke koje i sami posedujete), a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, imamo pravo da naplatimo nužne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili da odbijemo da postupimo po Vašem zahtevu.

Molimo Vas da sva pitanja i zahteve vezane za Vaša prava iz tačke 1.1-1.5, u pisanom obliku i potpisane šaljete na adresu zastitapodataka@sportvision.rs . Na Vaš zahtev ćemo odgovoriti odmah, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinačnog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka. Da bismo Vas zaštitili kao titulara ličnih podataka, potrebno je da se na odgovarajući način identifikujete kao podnosilac prijave, koji će nam predstavljati jemstvo da lične podatke dajemo njihovom vlasniku.

 1. Pristup Vašim ličnim podacima

Imate pravo da od nas tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije o obradi u skladu sa članom 26. Zakona.

 1. Ispravka netačnih, dopuna, brisanje i ograničenje upotrebe ličnih podataka

Imate pravo da tražite ispravku Vaših netačnih ličnih podataka, kao i pravo da dopunite, brišete i ograničite upotrebu Vaših ličnih podatka.

 1. Prenosivost ličnih podataka

Imate pravo preuzeti i tražiti prenos Vaših ličnih podataka.

 1. Pravo na povlačenje saglasnosti i zaborav

Imate pravo da povučete Vašu saglasnost za obradu ličnih podataka kao i da tražite da se trajno brišu Vaši lični podaci koje smo obrađivali na osnovu Vaše saglasnosti.

 1. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim ličnim podacima

Imate pravo prigovora na obradu Vaših ličnih podataka kao i uopšteno na naš način postupanja s Vašim ličnim podacima. Vaš zahtev nam pošaljite putem e-pošte na adresu zastitapodataka@sportvision.rs , gde u naslovu poruke navodite Prigovor protiv obrade i u samoj poruci objašnjavate razlog prigovora i Vaš zahtev.

 1. Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim organom za zaštitu ličnih podataka - Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https://www.poverenik.rs/).


Podaci o Rukovaocu:


Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi:

Naziv: SPORT VISION DOO BEOGRAD,

Adresa: Milentija Popovića br.5v,

Matični broj: 17380516, PIB: 100139481

 

Izmene Opštih pravila privatnosti:


Sport Vision doo. zadržava pravo da bilo kada izmeni ova pravila privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na Internet stranici ili na drugi adekvatan način.